prosím čekejte...

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

1) Zpracovávané osobní údaje

RTG snímky,

Zdravotní dokumentace,

Audiovizuální záznam v prostorách čekárny a chodby,

Fotodokumentace.

 

2) Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené v bodu 1). budeme zpracovávat za účelem poskytnutí informací o zdravotním stavu. Audiovizální záznam je z důvodů zajištění bezpečnosti a funkčnosti vyvolávacího systému.

 

3) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu 1) je Váš souhlas.

 

4) Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

5) Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání souhlasu, nejdéle však do uplynutí jednoho roku poté, co přestanete být naším pacientem.

 

6) Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

  • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
  • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje , zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem/účely uvedenými v bodu 2). Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však vymazat nesmíme;
  • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7) Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu (účely zpracování jsou uvedeny v bodu 2)), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

8) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Konstatuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a a že souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem/účely uvedeným/i výše v bodu 2) tohoto souhlasu.